Dział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Dział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, a w szczególności:

 • inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny i racjonalnego żywienia;
 • pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia;
 • udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;
 • ocenia działalność oświatowo-zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazywania, zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje i organizacje oraz udziela im pomocy w prowadzeniu tej działalności.

 

OFERTA PROGRAMOWA:
„Czyste Powietrze Wokół Nas” – program jest przeznaczony dla dzieci w wieku 5-6 lat. Program ma za zadanie: wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego, Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego, zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów, zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.
„Skąd się biorą produkty ekologiczne” to nowy, ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli, dla dzieci 5–6 letnich, nauczycieli przedszkolnych, rodziców i opiekunów dzieci.
Okres przedszkolny to etap intensywnego rozwoju psychofizycznego dziecka, jak również możliwość kształtowania postaw prozdrowotnych. Stąd w tym wieku warto podejmować działania w ramach edukacji zdrowotnej, będącej niezbędnym, komplementarnym elementem promocji zdrowia. Program ma na celu kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród dzieci poprzez promocję zbilansowanej i urozmaiconej diety, niskoprzetworzonej, ekologicznej żywności oraz właściwych nawyków w zakresie higieny.

„TRZYMAJ FORMĘ” – program skierowany do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.
Celem tego programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
Integralną częścią programu jest – Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”

Program edukacji antytytoniowej „BIEG PO ZDROWIE” jest adresowany do dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat).
Główne cele programu to: opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego oraz zwiększanie wiedzy uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

„ARS, czyli jak dbać o miłość?” – program o nowoczesnym i bardzo skutecznym podejściu do profilaktyki uzależnień, opartym o wartości uznawane przez młodych ludzi. Głównym celem programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkoholu, tytoniu, narkotyków i dopalaczy) przez młodzież, także w kontekście przyszłych ról rodzicielskich.

„Wybierz Życie – Pierwszy Krok” – program edukacyjny dla uczniów szkół średnich dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy i zakażeń HPV. Program zainicjowany przez stowarzyszenie MSD dla Zdrowia Kobiet zmierza do podniesienia poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z zakażeniami wirusem HPV i profilaktyka raka szyjki macicy wśród młodzieży ponadgimnazjalnej oraz ich rodziców i opiekunów, motywowania młodzieży do podjęcia roli liderów edukacji zdrowotnej w ich środowisku oraz wpływanie na zachowania zdrowotne rodziców i opiekunów odniesieniu do badań profilaktycznych (cytologia).

„Znamię! – znam je?” Program edukacyjny skierowany do uczniów szkół średnich, jego głównym celem jest upowszechnienie wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka – przekazanie wiedzy na temat ryzyka zachorowania na czerniaka, uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki, uświadomienie znaczenia odpowiednich zachowań i postaw.
„Podstępne WZW” Program edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, którego głównym celem jest podniesienie wiedzy na temat profilaktyki zakażeń HBV i HCV, uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki, pobudzenie do refleksji nad własnymi zachowaniami zdrowotnymi, kształtowanie prawidłowych zachowań w stosunku do osób zakażonych.
Inicjatorem programów Znamię! – znam je? I Podstępne WZW jest Fundacja Gwiazda Nadziei.

Poza powyższymi lokalnie realizowane są działania o charakterze programowym takie jak:

„Moje dziecko idzie do szkoły”, „Alert ekologiczno – zdrowotny” i inne oraz działania o charakterze akcyjnym:

 • Światowy Dzień Zdrowia – 7 kwietnia
 • Światowy Dzień bez tytoniu – 31 maja
 • Europejski Tydzień Szczepień
 • Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach 18 listopada
 • Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu (trzeci czwartek listopada)
 • Działania informacyjno – eudukacyjne w zakresie nowych narkotyków (dopalacze)
 • Krajowy Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
 • Światowy Dzień AIDS 1 grudnia
 • Profilaktyka Zatruć grzybami (dyżury grzyboznawców), konkurs fotograficzny: „Grzyby – skarby natury”
 • Profilaktyka chorób zakaźnych oraz inne: profilaktyka wszawicy, chorób odkleszczowych
 • Nasilone działania edukacyjne podczas wypoczynku letniego i zimowego.

 

Pliki do pobrania:

Działania podejmowane w roku 2019