Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Do zadań Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy:

 • opiniowanie/uzgadnianie dokumentów w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko oraz dokumentów w ramach przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • uzgadnianie wskazań ekspertyzy technicznej dotyczącej spełnienia wymagań, przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków istniejących, w sposób inny niż podany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 • wydawanie opinii o usytuowaniu miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe
  (w przypadku przebudowy istniejącej zabudowy),
 • uzgadnianie lokalizacji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3 od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów środków spożywczych i granicy działki sąsiedniej,
 • uzgadnianie odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 50 m3 wg wskazań ekspertyzy technicznej,
 • wydawanie odstępstw na zastosowanie oświetlenia wyłącznie światłem sztucznym na stanowiskach stałej pracy, w porozumieniu z Okręgowym Inspektorem Pracy w Lublinie;
 • wydawanie odstępstwa na zmniejszenie wymaganej wysokości;
 • wydawanie odstępstwa na obniżenie poziomu podłogi poniżej poziomu terenu w pomieszczeniach produkcyjnych, handlowych, usługowych, gastronomicznych lub obsługi pasażerów w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, oraz w przypadku stanowisk pracy stałej w rozumieniu ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w porozumieniu z Okręgowym Inspektorem Pracy w Lublinie;
 • wydawanie odstępstwa na lokalizację poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku pomieszczeń o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach pomocniczych, przeznaczonych na pobyt ludzi w podmiotach leczniczych;
 • opiniowanie projektów z zakresu ochrony radiologicznej;
 • udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów budowlanych z zakresu higieny radiacyjnej.

Pliki do pobrania:

Podstawa prawna w/w zadań Oddziału Informacje, jakie powinien zawierać wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych Informacje dotyczące wydawania stanowisk w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym w trybie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane