Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych

Do zadań Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych należą:

 • koordynacja nadzoru nad warunkami produkcji i obrotu oraz nad bezpieczeństwem żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i produktami kosmetycznymi, a także nad jakością żywienia w zakładach żywienia zamkniętego;
 • nadzór merytoryczny nad działalnością pionu Higieny Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych;
 • przeprowadzanie audytów w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych zgodnie z obowiązującym prawem żywnościowym;
 • koordynowanie działań w zakresie niebezpiecznych produktów żywnościowych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach systemu wczesnego ostrzegania RASFF;
 • koordynowanie działań dot. niebezpiecznych kosmetyków zgłoszonych w ramach systemu RAPEX;
 • przeprowadzanie oceny stanu sanitarnego woj. lubelskiego w zakresie bezpieczeństwa żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz produktów kosmetycznych;
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w postępowaniu administracyjno-egzekucyjnym oraz skarg i wniosków;
 • sporządzanie planów pobierania próbek żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach urzędowej kontroli i monitoringu, opracowywanie sprawozdań z ich realizacji oraz koordynowanie działań w tym zakresie;
 • prowadzenie szkoleń, narad i konsultacji dla pracowników Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych;
 • współpraca z Inspekcją Weterynaryjną i innymi organami kontrolnymi oraz jednostkami administracji rządowej i samorządowej;
 • prowadzenie porad grzybowych oraz wydawani atestów na grzyby świeże wprowadzane do obrotu;
 • udzielanie informacji przedsiębiorcom i konsumentom w zakresie bezpieczeństwa żywności.