Oddział Higieny Radiacyjnej

Oddział Higieny Radiacyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie realizuje zadania Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem promieniowania jonizującego oraz niejonizującego poprzez nadzór i kontrolę przestrzegania przepisów w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty wytwarzające takie promieniowanie.

Oddział Higieny Radiacyjnej:

 • sprawuje nadzór nad ochroną pracowników przed promieniowaniem jonizującym w zakładach stosujących urządzenia do rentgenodiagnostyki medycznej,
 • sprawuje nadzór nad ochroną pacjentów przed promieniowaniem jonizującym w zakładach opieki zdrowotnej realizujących procedury radiologiczne,
 • sprawuje nadzór nad ochroną pracowników przed promieniowaniem niejonizującym w zakładach stosujących urządzenia wytwarzające promieniowanie elektromagnetyczne,
 • wydaje zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na uruchomieniu i stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów: rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej lub radioterapii schorzeń nienowotworowych,
 • wydaje zezwolenia uruchomieniu medycznej pracowni rentgenowskiej stosującej takie aparaty,
 • wydaje zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych,
 • przeprowadza kontrole i sprawuje nadzór nad placówkami stosującymi promieniowanie jonizujące i niejonizujące.
 • wydaje opinie na prowadzenie działalności związanej z narażeniem w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych,
 • ocenia wyniki pomiarów dawek indywidualnych osób zawodowo narażonych na promieniowanie jonizujące oraz prowadzi postępowania wyjaśniającego w przypadku przekroczenia dawek granicznych promieniowania jonizującego,
 • opiniuje projekty osłon stałych dotyczące ochrony radiologicznej przed promieniowaniem rtg,
 • prowadzi rejestr z pomiarów pól elektromagnetycznych stacji bazowych telefonii komórkowej oraz ocena ich oddziaływania,
 • realizuje zadania wynikające z zapisów ustawy Prawo atomowe i aktów wykonawczych związanych z wystąpieniem zdarzenia radiacyjnego na terenie województwa,
 • współpracuje w zakresie realizacji krajowego planu działania w przypadku długoterminowych zagrożeń wynikających z narażenia na radon w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w miejscach pracy.

 

Wnioski do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na uruchomieniu i stosowaniu aparatu(ów) rentgenowskiego(ich) / uruchomieniu medycznej pracowni rentgenowskiej stosującej takie aparaty Wniosek o wygaszenie zezwoleń na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego / uruchomienie pracowni rentgenowskiej Wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki / radiologii zabiegowej / diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych