Oddział Higieny Pracy

Do zadań oddziału Higieny Pracy należy:

 • nadzór nad realizacją i koordynowanie działań w zakresie przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby;
 • nadzór nad realizacją i koordynowanie działań w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej;
 • nadzór nad realizacją inicjatyw kontrolnych wynikających z decyzji podjętych na posiedzeniu członków FORUM przy ECHA w Helsinkach w zakresie egzekwowania przepisów rozporządzenia REACH ;
 • koordynowanie działań związanych z nadzorem nad wprowadzaniem do obrotu oraz importowaniem substancji chemicznych i ich mieszanin w ramach systemu Dashboard, celem udostępniania informacji przekazywanych przez ECHA organom nadzoru w zakresie egzekwowania przepisów rozporządzeń REACH oraz CLP;
 • nadzór nad realizacją i koordynowanie działań dotyczących legalnego obrotu prekursorami narkotyków kategorii 3 (INCB) pomiędzy UE a krajami trzecimi;
 • nadzór nad realizacją i koordynowanie działań na terenie województwa lubelskiego w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących zakazu wytwarzania lub wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „nowych narkotyków”;
 • nadzór bieżący nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w celu zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników szkodliwych (chemicznych, fizycznych, biologicznych, psychofizycznych) na zdrowie zatrudnionych, szczególnie w aspekcie przeciw działania powstawaniu chorób zawodowych;
 • analizowanie oraz opracowanie informacji zbiorczej, dotyczącej narażenia pracowników zatrudnionych w zakładach województwa lubelskiego na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy oraz wprowadzaniem danych do centralnego rejestru danych o narażeniu na substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym;
 • analizowanie informacji o użyciu czynników biologicznych uzyskanych od pracodawców z terenu województwa lubelskiego oraz wprowadzanie danych do systemu „Krajowego Rejestru Czynników Biologicznych”;
 • prowadzenie sprawozdawczości oraz analiza danych, dotyczących „nowych narkotyków”, monitorowanie pojawiania się nowych rodzajów produktów, skutków wywołanych użyciem, miejsc występowania;
 • prowadzenie postępowania administracyjnego wg właściwości sprawach chorób zawodowych.

 

Pliki do pobrania:

Formularz o użyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym wraz z kaluzulą informacyjną Zgłoszenie prowadzenia badań naukowych nad problematyką narkomanii Zgłoszenie prowadzenia badań w celu identyfikacji i potwierdzenia popełnienia przestępstwa lub naruszenia zakazu wytwarzania, przywozu i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych Klauzula Informacyjna Dyrektywa Komisji 2019/1831/UE ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego (IOELVs) Stanowisko Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w sprawie wykonywania pomiarów podczas prac, w których powstaje frakcja respirabilna krzemionki krystalicznej