Oddział Higieny Komunalnej

Działalność Oddziału Higieny Komunalnej obejmuje:

 • prowadzeniu zintegrowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody oraz nad obiektami służącymi do zaopatrzenia ludności w wodę między innymi przez:
  • koordynację bieżącego nadzoru w województwie;
  • analizę i ocenę powiatowych planów i harmonogramów kontroli i badań laboratoryjnych;
  • organizację i aktualizację wojewódzkich baz danych dotyczących nadzorowanych obiektów, wyników badań monitoringowych, działalności decyzyjnej oraz ocen i prognoz;
  • weryfikację zgromadzonych danych monitoringowych.
 • prowadzenie wykazu parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom usług z uwagi na stosowane nowe technologie uzdatniania i dystrybucji wody;
 • prowadzeniu wojewódzkiej bazy danych o jakości wody w kąpieliskach;
 • opracowaniu ocen i informacji oraz udział w pracach problemowych i badaniach na potrzeby resortu, władz województwa i innych instytucji;
 • rozpatrywaniu odwołań od decyzji i postanowień wydawanych przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych.

Przydatne informacje:

Wykaz zatwierdzonych laboratoriów zewnętrznych wykonujących badania wody na terenie województwa lubelskiego Zbiór zasad dobrej praktyki dla konsumentów korzystających z wody ze studni oligoceńskich (publicznie dostępnych) Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno - higienicznych na pływalniach