Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

Do zadań Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży należą:

 • koordynowanie działań w zakresie prowadzenia bieżącego nadzoru przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych nad:
  • warunkami higienicznymi i zdrowotnymi w szkołach i innych placówkach oświatowych, wychowawczych, opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, a także w szkołach wyższych;
  • warunkami higienicznymi i zdrowotnymi wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży;
  • higieną pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;
  • higieną procesów nauczania (ocena rozkładów zajęć lekcyjnych);
  • ergonomią stanowisk pracy uczniów i dzieci w wieku przedszkolnym (dostosowanie mebli szkolnych/przedszkolnych do wzrostu dziecka);
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w odniesieniu do placówek nauczania i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków;
 • współpraca z instytucjami, organami administracji publicznej w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w placówkach oświatowych, wychowawczych, opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat;
 • opracowywanie sprawozdań, ocen i informacji w zakresie higieny dzieci i młodzieży;
 • udział w pracach problemowych i badaniach w zakresie higieny dzieci i młodzieży.
Wniosek o wydanie opinii w sprawie zawieszenia zajęć