Oddział Epidemiologii

Oddział Epidemiologii zajmuje się:

 • informowaniem o aktualnych zagrożeniach epidemiologicznych występujących w kraju i na terenie województwa lubelskiego;
 • prowadzeniem działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska poprzez bieżący nadzór epidemiologiczny;
 • przygotowywaniem ocen sytuacji epidemiologicznej województwa oraz stanu sanitarno-higienicznego placówek służby zdrowia;
 • prowadzeniem statystyki epidemiologicznej;
 • rejestrowaniem i analizowaniem zdarzeń dotyczących zagrożeń epidemiologicznych (w tym bioterroryzm);
 • nadzorem nad realizacją obowiązkowych szczepień ochronnych, sporządzaniem rocznych zamówień oraz dystrybucją szczepionek do powiatowych stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, nadzorem nad warunkami przechowywania i transportu szczepionek z zachowaniem wymogów Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej;
 • sporządzaniem okresowych analiz stopnia uodpornienia dzieci i młodzieży na terenie województwa;
 • propagowaniem szczepień zalecanych;
 • udzielaniem porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk biologicznych na zdrowie ludzi;
 • udzielaniem informacji w zakresie szczepień zgodnie z obowiązującym programem szczepień ochronnych na dany rok;
 • gromadzenie, analiza, raportowanie danych dotyczących drobnoustrojów alarmowych zarejestrowanych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą na terenie województwa lubelskiego;
 • analiza szpitalnych ognisk epidemicznych i działań przeciwepidemicznych podejmowanych/koordynowanych przez Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych;
 • prowadzenie rejestru Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych.