Oddział Pomiarów Higieny Radiacyjnej

Zadania:

 • pomiary parametrów technicznych aparatów RTG stomatologicznych wewnątrzustnych;
 • pomiary natężenia pól elektromagnetycznych dla celów BHP;
 • pomiary stężenia aktywności cezu-137 w żywności i wodzie;
 • pomiary dozymetryczne w celu sprawdzenia skuteczności osłon wokół aparatów RTG.

Zakres wykonywanych badań:

 1. Pomiary natężeń pól elektromagnetycznych.
  Badanie natężenia pola magnetycznego dla celów BHP w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń do magnetoterapii zgodnie z „Metodą pomiaru in situ parametrów pola elektromagnetycznego charakteryzujących narażenie w przestrzeni pracy podczas użytkowania medycznych urządzeń do magnetoterapii lub magnetostymulacji – wymagania szczegółowe.” Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2016, nr 4 (90), s. 151-180.
 2. Pomiary dozymetryczne przy aparatach rtg.
  Badania rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego, wytwarzanego przez aparaty rentgenowskie w celu sprawdzenia skuteczności osłon stałych, zgodnie z własną procedurą badawczą.
 3. Testy specjalistyczne aparatów RTG stomatologicznych wewnątrzustnych.
  Testy specjalistyczne aparatów RTG stosowanych w rentgenodiagnostyce, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U.  2015, poz. 2040) oraz testy odbiorcze aparatury RTG do zdjęć wewnątrzustnych.
 4. Oznaczanie stężenia aktywności Cs-137 w żywności i obiektach z obszaru produkcji żywności oraz w wodzie.
  Badania zawartości cezu Cs-137 metodą spektrometrii gamma, zgodnie z własną procedurą badawczą.

Realizacja zleceń zewnętrznych:

Zlecenia na pomiary można dostarczyć osobiście lub wysyłać pocztą na adres:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
Oddział Pomiarów Higieny Radiacyjnej
ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin
lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wsse.lublin.pl

Zlecenie powinno zawierać:

 • nazwę i adres zlecającego zgodny z zapisami w CEIDG lub KRS,
 • miejsce zainstalowania urządzenia
 • badane czynniki – zakres pomiarów,
 • nazwę i dane techniczne źródła promieniowania,
 • telefon kontaktowy oraz nazwisko przedstawiciela zleceniodawcy.

Po otrzymaniu zlecenia i przyjęciu go do realizacji pracownik OPHR kontaktuję się z klientem w celu ustalenia szczegółów zlecenia (termin pomiarów, koszt, metodyka badań oraz inne niezbędne do realizacji zlecenia ustalenia). Przed pomiarami zostanie sporządzona i przedstawiona do podpisu umowa.
Po wykonaniu pomiarów klient otrzymuję sprawozdanie z przeprowadzonych badań oraz fakturę.

UWAGA: Jeżeli faktura ma zostać wystawiona na inny adres, niż adres zlecającego, prosimy o podanie tej informacji w zleceniu.