Oddział Badań Środowiska Pracy

Zadania realizowane przez Oddział Badań Środowiska Pracy:

 • wykonywanie badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy mających wpływ na powstawanie chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy:
  • szkodliwe czynniki chemiczne: rozpuszczalniki organiczne, gazy toksyczne, formaldehyd, metale i ich związki – frakcja wdychalna i respirabilna
  • pyłowe czynniki szkodliwe – frakcja wdychalna i respirabilna
  • hałas,
  • drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka,
  • drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne,
  • mikroklimat zimny,
  • mikroklimat umiarkowany,
  • mikroklimat gorący,
  • oświetlenie elektryczne,
  • wydatek energetyczny,
 • pobieranie próbek powietrza do badań czynników biologicznych w środowisku pracy i w pomieszczeniach (ogólna liczba grzybów / bakterii),
 • stwierdzenie zgodności wyników badań / pomiarów z wymaganiami.

Realizacja zleceń zewnętrznych:

 • zlecenie na wykonanie badań / pomiarów można złożyć osobiście, listownie, e-mailem, faxem.
 • nie precyzuje się szczególnych wymagań odnośnie formy zlecenia;
 • zleceniodawca powinien wskazać nazwę i adres firmy, NIP, osobę do kontaktu, telefon / e-mail, liczbę stanowisk i zakres badań do wykonania;
 • realizację zlecenia, po uzgodnieniu szczegółowych warunków, poprzedza podpisanie umowy.