Badania laboratoryjne

Dział Laboratoryjny posiada wdrożony system zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Badania wykonywane są przez personel zgodnie z systemem zapewnienia jakości i dobrą praktyką laboratoryjną.
Zakres badań jest systematycznie rozszerzany o nowe metody.
Dział Laboratoryjny stosuje metody badawcze opublikowane w normach krajowych, międzynarodowych oraz procedury opracowane przez laboratorium.
Badania wykonuje doświadczony i kompetentny personel podnoszący swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach krajowych i zagranicznych, kierunkowe specjalizacje zawodowe oraz studia podyplomowe.
Dział Laboratoryjny uczestniczy w krajowych i międzynarodowych programach badań biegłości.
Od 2002 roku Laboratorium posiada wydany przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikat akredytacji nr AB 379 potwierdzający kompetencje techniczne do wykonywania badań.

Zobacz:
CERTYFIKAT AKREDYTACJI
ZAKRES BADAŃ AKREDYTOWANYCH

Dla większości badań Dział Laboratoryjny posiada stały zakres akredytacji, natomiast dla obszarów:

Mykotoksyny w żywności Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w żywności Badania sensoryczne - cechy organoleptyczne żywności oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością Metale w żywności Lotne chlorowcopochodne związki organiczne w wodzie Lotne związki organiczne w powietrzu na stanowiskach pracy Lotne związki organiczne w powietrzu w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi Badania mikrobiologiczne żywności Badania 3,2-MCPD oraz estry 3,2-MCPD i glicydolu

posiada zakres elastyczny, który umożliwia w określonych przez PCA granicach, wprowadzanie do swojego zakresu akredytacji: nowych metod, obiektów i parametrów badań.